www.health-consultant.co

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัททีแอนด์ทีเทคแคร์168 จำกัด

        ด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดทํานโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ งนโยบายนี้ ได้อธิบายถึงวิธีการของบริษัทที่ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษาการใช้ การเปิดเผยรวมถึงสิทธิ ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คํานิยาม
        “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ป่วย บุคลากรบริษัท และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคล และให้หมายรวมถึงผู ้ใช้อํานาจปกครองที่ มีอํานาจกระทําการแทนผู ้เยาว์ ผู ้อนุบาลที่ มีอํานาจกระทําการแทนคนไร้ความสามารถหรือผู ้พิทักษ์ที่ มีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ
        “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู ้ถึงแก่ กรรมโดยเฉพาะ
        “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การปฏิบัติการหรือส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติ การซึ่งได้กระทําต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าโดยวิธี การอัตโนมัติหรือโดยวิธี การอื่นใดซึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งของผู ้ควบคุ มข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลง ปรับเปลี่ยน การกู้คืน การให้คําปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การแพร่กระจาย หรือทําให้มีอยู่ การจัดวางให้ถูกตําแหน่งหรือการรวม การจํากัด การลบ และการทําลาย ทั้งนี้ การปฏิบัติ การหรือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ การซึ่งได้กระทําต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทําได้ตราบเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทําได

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธี การที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทําเพียงเท่าที่จําเป็ นแก่การดําเนินงานภายใต้วัตถุ ประสงค์ของบริษัทเท่านั้นทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู ้ ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริษัท โดยจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทําการเก็บรวบรวม

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ ในการดําเนินงานของบริษัท เช่น การรักษาพยาบาล การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การเรียนการสอนการศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทํางานให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทําฐานข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการดําเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็นตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกําหนดไว ้เท่านั้นบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ แตกต่างจากที่ ระบุในวัตถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเว้นแต่
1) ได้แจ้งวัตถุ ประสงค์ใหม่ ให้แก่ เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
2) เป็นการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลอื่นใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มี การแจ้งไว ้ เว้นแต่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เช่น ในกรณี
1) บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกําหนด เช่น การเปิดเผย ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแล
2) รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย เช่น การรร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดําเนินคดี ตามกฎหมาย หรือ
3) การร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
4) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือนิติบุคคลใด ๆ ( ซึ่งอาจจะเรียกว่า “ผู้รับข้อมูล” ) ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช ้ หรือเปิดเผยข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

5. แนวทางในการดําเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทจะกําหนดมาตราการต่างๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรของบริษัท และบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเก็บรวบราม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยบุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติ ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ บริษัทกําหนดไว ้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติ ตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
      1) สิทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้ให้ความยินยอมไว ้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
      2) สิทธิ ในการเข้าถึ งข้อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
      3) สิทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
      4) สิทธิ ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
      5) สิทธิ ในการระงับการใช ้ข้อมูลส่วนบุคคล
      6) สิทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
      7) สิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
      8) สิทธิ ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคําร้องขอใช้สิทธิ ต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยบริษัท จะแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องฯ ของเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับคําร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณี ที่มีกฎหมายกําหนดไว ้

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทอาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลง

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท ทีแอนด์ทีเทคแคร์168 จำกัด
02-571-7129 , 084-437-8677 ID LINE @ttakecare